IMG_0160

Roknesvollen 4H-seter SA:
Roknesvollen 4H-Seter SA er et andelslag med vekslende kapital og antall medlemmer. Andelslaget ble opprettet i 1993. Formålet med foretaket er å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere og andre barn/ungdommer, og etter gjeldene praksis for setervirksomheten i 4H Norge. Roknesvollen 4H-Seter kan drive innenfor sesongen 1. mai-31. oktober. Foretaket er en ideell organisasjon hvis mål er økonomisk balanse. Eventuelt overskudd går til videre drift. Laget blir ledet av et styre med minimum 5 medlemmer. Lederen velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Roknesvollen 4H- seter SA er godkjent som 4H-gård, en av to 4H- setre i Norge.

Andelseiere fra 1993 / Andeler:
Frisk Ungdom 4H: 8
Frol Bondelag : 12
Frol Bondekvinnelag: 4
Frol IL /Trimavdelingen: 4
Ronglan 4H: 4
Skogn-Bygda 4H: 2

Nye andelseiere fra 2014 / Andeler
Levanger Historielag: 4
Reinsjø Fjellstyre: 4
Seterlaget: 2STYRET 2017

Ingrid Hojem, styreleder
Håkon Okkenhaug, nestleder

Asbjørn Tingstad, kasserer / Seterlaget
Solveig Geving, sekretær
Martin Sivertsen styremedlem / Reinsjø fjellstyre
Johan Eggen, styremedlem / NT4H
Sigrid Hojem, varamedlem
Arne Marius Munkeby, varamedlem
Nils Arne Aasenhus, revisor
Knut Lie, revisor

Valgkomité: Sigrid Hojem, Solbjørg Eggen


IMG_0345


SAMARBEIDSPARTNERE

Statsskog – Grunneier.
Seterlaget – Eier husene på setra.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, FMNT – Drifter Øvre Forra Naturreservat og har utarbeidet en forvaltningsplan som er styrende for all aktivitet.
Statens naturoppsyn, SNO – Driver skjøtsel i området på oppdrag fra FMNT, blant annet myrslått.
Levanger kommune / Fjellstyret i Levanger – Har ansvaret for vedtilførsel og vedlikehold av stien inn til setra.
Frol Beitelag – Slipper sau i området.
Feren reinbeitedistrikt – Har rein i området.
Frol IL – Har kaffesalg i helgene på setra i skisesongen.


ÅRSPLAN 2017

JANUAR
24        Årsmøte
FEBRUAR
Styremøte
MARS
Skutertur inn til setra med tørrvarer, dyrefor og utstyr.
APRIL
Styremøte.
Markedsføring / Skolebesøk.
Lage avtaler/ ansettelse av budeier og instruktører.
MAI
Dugnader (etter 17 mai)
JUNI
Bufersdag 24. juni,
Naturcamp 8 -10 år, 3 dager, uke 26
Naturcamp 11 – 14 år, 5 dager, uke 27
JULI
Hele    3 dugnadsuker, frivillige til å drifte/passe på dyr og selge kaffe.
AUGUST
Naturcamp 8 – 10 år, 3 dager, uke 31
Naturcamp 11 – 14 år, 5 dager, 32
Buferd ned til bygda 12. august
SEPTEMBER 
Styremøte
OKTOBER
NOVEMBER
Styremøte, planlegge årsmøte.
DESEMBER
Styremøte

VEDTEKTER ROKNESVOLLEN 4H-SETER SA

1. Foretakets navn er Roknesvollen 4H-seter SA og holder til i Levanger Kommune.
2. Roknesvollen 4H-Seter SA er et andelslag med vekslende kapital og antall medlemmer.
3. Formål: Formålet med foretaket er å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere og andre barn/ungdommer, og etter gjeldene praksis for setervirksomheten i 4H Norge. Roknesvollen 4H-Seter kan drive innenfor sesongen 1. mai – 31. okt. 
Foretaket er en ideell organisasjon hvis mål er økonomisk balanse. Eventuelt overskudd går til videre drift.
4. Medlemmer og andeler:  Medlemmer er lag og organisasjoner som ønsker at Roknesvollen skal være en levende seter i Frolfjellet. Medlemmene kan kjøpe andeler på kr. 250.- Samlet andelskapital bør være over kr. 10000. Ønske om medlemskap skjer skriftlig til styret som avgjør spørsmål om opptak. Et medlem plikter å stå i laget i tre år. Deretter kan det tre ut av laget ved regnskapsårets slutt, etter å ha gitt seks måneders varsel om dette til styret. Laget har ingen plikt til å løse inn andeler. For lagets forpliktelser hefter medlemmene kun med sitt andelsinnskudd. Det kan være medlemskontigent.

5. Andelslagets besluttende organer:
A. Årsmøte. 
Årsmøtet består av valgte representanter fra andelseierne, hvorav alle har en stemme. Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Skriftlig innkalling med 14 dagers varsel. Med innkallinga følger sakliste, årsmelding og forslag til arbeidsplan og budsjett. Lederen leder årsmøtet. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av styret eller når minst en av medlemsorganisasjonene forlanger det.  I det ordinære årsmøte skal behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Budsjett for kommende år.
6. Arbeidsplan for Roknesvollen 4H-seter SA
7. Budsjett for kommende år.
8. Valg
Antall styremedlemmer: Minst 5 medlemmer.
Leder
Minst 4 styremedlemmer
Revisor
Valgkomitè, 2 medlemmer for 2 år
9. Andre saker som er ført opp på saklista.
B. Styret
Laget blir ledet av ett styre minimum 5 medlemmer. Lederen velges for ett år. Styremedlemmene velges for 2 år.

6.  Styrets oppgaver: Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal lede laget og drifta av Roknesvollen 4H-Seter i samsvar med vedtekter, og arbeidsplan for 4H-seteren vedtatt på årsmøtet. Styret kan tilsette daglig leder for Roknesvollen 4H Seter. Styret binder laget ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige medlemmer som er på møtet.

7. Vedtektsendringer. 
Vedtak om endringer av vedtektene eller oppløsing av laget kan bare skje i årsmøte med 2/3 flertall av det samla antall andeler. Hvis ikke 2/3 flertall oppnås kan ett eventuelt nytt endrings – eller oppløsingsforslag på neste årsmøte vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte. 
Ved oppløsning av foretaket: Dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser har medlemmer rett til å få utbetalt sine andeler tilbake. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 2 årene. I tilfelle tvister i laget blir disse avgjort ved frivillig voldgift.

Geit_Roknesvollen